De vertaler ging aan het werk, en zijn geweten was er van het begin af zoo gedurig bij, dat hij aan den titel alleen verscheidene avonden gearbeid heeft; en toen hij verscheidene avonden gedacht en gearbeid had, vertaalde hij 'Sentimental Journey' door 'Sentimenteele Reis'.

Jacob Geel (uit de Voorrede van den  vertaler)